TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán

27/07/2019

Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán

01/10/2014

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán
Quy trình xét duyệt bài Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán

01/12/2013

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán áp dụng chính sách phản biện kín, theo đó người phản biện bài viết không được biết thông tin về tác giả bài...
Quy chế tổ chức và hoạt động của tạp chí Khoa học Tài chính - Tế toán

01/12/2013

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán kèm theo quyết định...
Quyết định về việc thành lập Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán

20/11/2013

Quyết định 2798/QĐ-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Tạp chí Khoa học Tài chính - Kế toán trực thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế...

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả