TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4  năm 2010


 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2010- 2012
(Kèm theo Công văn số 138/CĐ-QLĐT  ngày 29 tháng 4 năm 2010
của Trường Cao đẳng tài chính Kế toán nay là Trường Đại học Tài chính - Kế toán)

-----------------------

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 05- NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012;
Trên cơ sở ý kiến thảo luận của cán bộ, giảng viên và sinh viên-học sinh; Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán xây dựng Chương trình hành động của Nhà trường triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012 như sau:
1. Xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020 gắn với Dự án nâng cấp thành lập trường Đại học TCKT
- Hình thành cơ sở dữ liệu về chiến lược phát triển KT-XH của ngành, của địa phương, khu vực và cả nước nhằm phục vụ cho việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung sứ mạng và mục tiêu của trường; hàng năm lấy ý kiến bổ sung sứ mạng, mục tiêu của trường (Hoàn thành năm 2010, tiếp tục thực hiện các năm tiếp theo. Phòng TCHC chủ trì, Phòng QLKH&HTQT phối hợp).
- Hoàn thiện Dự án đầu tư thành lập trường Đại học TCKT, báo cáo Bộ Tài chính (kèm theo ý kiến đồng thuận của UBND tỉnh Quảng Ngãi) để trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ GD&ĐT) phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường Đại học TCKT (Hoàn thành trong tháng 4/2010, Ban Chỉ đạo Đề án nâng cấp chủ trì).
- Xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, tổ chức lấy ý kiến các cán bộ chủ chốt trong trường, hoàn thiện Chiến lược để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hoàn thành trước tháng 12/2010, Ban Chỉ đạo Đề án nâng cấp chủ trì)..
2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và hệ thống văn bản quản lý
- Tiếp tục thực hiện quy hoạch lãnh đạo trường phù hợp với mục tiêu nâng cấp thành trường ĐH; tổ chức đánh giá lãnh đạo theo tinh thần chỉ thị 7823 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (hoàn thành quý 1/2011. Phòng TCHC chủ trì).
- Điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của trường theo Điều lệ trường CĐ mới theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, trên cơ sở đó bổ sung chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường theo điều lệ mới hướng đến các đơn vị hoạt động theo mô hình trường đại học, đẩy mạnh phân cấp cho các Khoa, Bộ môn, Trung tâm (Hoàn thành trong năm 2010Phòng TCHC chủ trì).
- Bổ sung, sửa đổi quy định về hoạt động của HĐKH&ĐT cho phù hợp với Điều lệ trường cao đẳng mới (Hoàn thành trong năm 2010- Phòng TCHC chủ trì).
- Rà soát, đánh giá các Trung tâm đang hoạt động để điều chỉnh phù hợp với tổng thể hoạt động của trường; hình thành một số đơn vị: bộ phận tư vấn, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho SVHS, bộ phận thanh tra học chính, quản lý đào tạo theo nhu cầu xã hội, Thư viện) cho phù hợp với mục tiêu, nội dung, quy mô đào tạo (hoàn thành trong quý 1/2011- Phòng TCHC chủ trì).
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về quy trình xây dựng văn bản và lưu trữ hồ sơ; quy trình đưa các văn bản quản lý, thông tin về hoạt động của trường lên website ( Hoàn thành trong quý 3/2010- Phòng TCHC chủ trì).
3. Đổi mới công tác quản lý và nâng cao năng lực cán bộ quản lý
- Thường xuyên bổ sung những thông tin cá nhân của CBVC Nhà trường, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định việc đánh giá cán bộ, viên chức (công việc hàng năm, Phòng TCHC chủ trì).
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế làm việc cơ quan, Quy định về công tác giải quyết công văn, giấy tờ của Trường (Hoàn thành trong năm 2010. Phòng TCHC  chủ trì).
- Xây dựng và cụ thể hóa quy trình thu thập thông tin phản hồi trong việc góp ý, đánh giá cán bộ lãnh đạo trường từ phía giảng viên và cán bộ của trường (Hoàn thành trong năm 2010. Phòng TCHC  chủ trì).
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý theo tinh thần chỉ thị 7832 của Bộ GD&ĐT; xây dựng và ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí cán bộ ở từng đơn vị (Hoàn thành trong quý 2/2011- Phòng TCHC chủ trì).
- Liên kết mở lớp bồi dưỡng Quản lý giáo dục cho trưởng, phó các đơn vị và cán bộ quản lý tại trường (Hoàn thành trong năm 2010. Phòng TCHC  chủ trì).
- Xây dựng đề án Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý. Rà soát, tổ chức quy hoạch lãnh đạo phù hợp với mục tiêu nâng cấp thành trường ĐH. Tổ chức bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài cho cán bộ chủ chốt về quản lý trường đại học, kỹ năng năng hành chính, khả năng ngoại ngữ (Hoàn thành đề án trong năm 2010, triển khai thực hiện trong năm 2011- Phòng TCHC  thực hiện)
4. Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.
- Tổ chức thực hiện tốt công khai về chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT về 3 công khai (Công việc hàng năm. Phòng QLĐT chủ trì. Các phòng QTTB, TCHC, TCKT phối hợp)
- Công bố chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo (hoàn thành trong quý 3/2010. Các Khoa, Bộ môn chủ trì. Phòng QLKH&HTQT phối hợp).
- Quy trình hóa và công khai hóa trong nội bộ trường một số công tác xử lý các vấn đề liên quan đến học vụ trong toàn trường, hoàn thiện các mẫu biểu quản lý học vụ (hoàn thành trong quý 4/2010. Phòng QLĐT chủ trì).
- Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo theo chỉ thị 7823 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Phòng KT&QLCL chủ trì); xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo(Công việc hàng năm. Phòng KT&QLCL chủ trì).
- Hoàn thành việc tái cấu trúc và đổi mới chương trình đào tạo các bậc và các hệ đào tạo hiện nay, bao gồm đào tạo hệ chính quy, liên thông, VLVH (Hoàn thành trước tháng 12/2010- Phòng QL Đào tạo chủ trì, Phòng QLKH&HTQT, các Khoa, Bộ môn phối hợp)
- Tổ chức đánh giá đề thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và đổi mới công tác tổ chức thi; tăng cường công tác kiểm tra-giám sát các hoạt động thi, chấm thi; khảo sát, đánh giá về phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá người học. (công việc hàng năm, Phòng KT&QLCL chủ trì).
- Biên soạn và đưa vào áp dụng chương trình thiết lập lịch giảng hàng tuần. Tổ chức lưu trữ kế hoạch đào tạo hàng năm, hồ sơ SVHS, điểm thi các loại; hoàn thiện, bổ sung và nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo (hoàn thành trong quý 1/2011. Phòng QLĐT chủ trì).
- Ban hành quy định cụ thể về đánh giá hoạt động giảng dạy của trường và đánh giá kết quả của người học; đa dạng hóa, chuẩn hóa công tác lấy ý kiến phản hồi của SVHS, của người học sau tốt nghiệp và người sử dụng lao động(hoàn thành trong quý 4/2010.  Phòng KT&QLCL  chủ trì).
- Sơ kết 2 năm học thực hiện giai đoạn I của lộ trình đào tạo theo học chế tín chỉ (2008-2009, 2009-2010), xác định những việc cần tập trung thực hiện trong năm học 2010-2011 để chuẩn bị tổng kết giai đoạn I (Hoàn thành trước tháng 8/2010- Phòng QLĐT chủ trì).
- Khảo sát, đánh giá về đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học để có biện pháp điều chỉnh kịp thời (Tổ chức vào cuối học kỳ II của từng năm học. Phòng KT&QLCL chủ trì).
- Khảo sát thị trường sử dụng nguồn nhân lực để mở thêm các ngành học mới gắn với công tác chuẩn bị cho Dự án trường Đại học và mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn mới đáp ứng nhu cầu của xã hội (công việc hàng năm. Phòng QLĐT chủ trì).
- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá, xây dựng chương trình hành động ngắn hạn và dài hạn, lập kế hoạch định kỳ tự đánh giá hàng năm; phối hợp với tổ chức đánh giá ngoài để kiểm định chất lượng trường theo các tiêu chí chung (Phòng KT&QL chất lượng lập kế hoạch triển khai thực hiện từ năm học 2010-2011).
5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác HSSV
- Hoàn thiện các thông tin công bố trên website về các chương trình đào tạo, các qui định về đào tạo, các chủ trương về chế độ chính sách đối vớí SVHS; hoàn thiện Sổ tay SV theo hướng cung cấp đầy đủ thông tin về các CTĐT, các qui định về đào tạo, các chế độ chính sách đối với SV (hoàn thành trong quý 3/2010. Phòng CTHSSV chủ trì. Phòng QLĐT, QLKH&HTQT phối hợp).                   
- Ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cố vấn học tập và cán bộ làm công tác tư vấn(hoàn thành trong quý 4/2010. Phòng Công tác HSSV chủ trì).
- Thành lập Bộ phận tư vấn, hỗ trợ, nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm cho SVHS. Nghiên cứu phương thức tiếp nhận ý kiến phản hồi của đơn vị sử dụng sinh viên, học sinh tốt nghiệp về chất lượng đào tạo để điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo (Hoàn thành cơ cấu tổ chức trong năm 2010, thực hiện lấy ý kiến định kỳ hàng năm. Phòng CT HSSV chủ trì).
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị trong trường trong công tác quản lý, phục vụ HSSV (hoàn thành trong quý 1/2011. Phòng CTHSSV chủ trì. Đoàn TNCS HCM phối hợp).
- Củng cố tổ chức và ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý KTX và Tổ thanh niên xung kích của SVHS (hoàn thành trong quý 4/2010. Ban Quản lý Ký túc xá chủ trì. Phòng CT HSSV phối hợp).
6. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên theo Quyết định 64/2008/QĐ- BGDĐT và quy định cụ thể của Nhà trường về chế độ làm việc của giảng viên; hoàn thiện chế độ, chính sách nhằm khuyến khích CBVC và SV tham gia NCKH và chuyển giao công nghệ; xây dựng quy chế và tổ chức hoạt động chuyên môn cấp Khoa, Bộ môn (Thực hiện trong Quý 1/2011.  Phòng QLKH&HTQT chủ trì).
- Điều chỉnh, bổ sung quy định về công tác quản lý NCKH; bổ sung, hoàn thiện quy trình thực hiện, nghiệm thu các loại đề tài nghiên cứu khoa học (hoàn thành trong quý 4/2010, Phòng QLKH&HTQT chủ trì).
- Xây dựng quy trình tổ chức các Hội thảo khoa học trong trường (hoàn thành trong quý 2/2011) và xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học Tài chính Kế toán để lập Đề án thành lập Trung tâm sau năm 2012 (Phòng QLKH&HTQT chủ trì hàng năm)
- Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện việc biên soạn chương trình, đề cương học phần, bài giảng, giáo trình, tài liệu đến năm 2012 phục vụ cho Dự án trường đại học (Phòng QLKH&HTQT chủ trì hàng năm).
- Xây dựng Quy định hướng dẫn độc giả cách sử dụng hệ thống tra cứu thư viện; tăng cường số hóa các tài liệu của thư viện; sắp xếp, bố trí hợp lý công việc của nhân viên thư viện; bổ sung, hoàn thiện nội quy hoạt động của thư viện (Hoàn thành trong quý 4/2010. Phòng QLKH&HTQT chủ trì).
7. Tăng cường nguồn lực đảm bảo đổi mới quản lý Nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học
7.1- Phát triển nguồn lực tài chính
- Xây dựng Quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến tài chính trong mối quan hệ với người học. Thực hiện việc thu học phí qua ngân hàng (Hoàn thành trong quý 4/2010. Phòng TCKT chủ trì).
- Tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện cơ chế tự chủ và sửa đổi, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2010-2012 (hoàn thành trong quý 1/2011. Phòng TCKT chủ trì).      
- Xây dựng chiến lược phát triển tài chính nhà trường gắn với Dự án trường đại học; quy trình lập kế hoạch và phân khai dự toán hàng năm (hoàn thành trong quý 1/2011. Phòng TCKT chủ trì).
- Xây dựng cơ chế thiết lập các mối quan hệ giữa nhà trường với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể của địa phương để có được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn và vật chất phục vụ cho hoạt động của trường (Hoàn thành trong năm 2011. Phòng TCKT chủ trì).
7.2- Phát triển nguồn nhân lực
- Rà soát quy mô đào tạo, giảng viên, đối chiếu với chuẩn chiến lược phát triển giáo dục để xây dựng kế hoạch phát triển và chuẩn hoá nguồn nhân lực của Trường giai đoạn 2010- 2012, nhất là đội ngũ giảng viên cho Dự án trường đại học (Hoàn thành trong quý 4/2010- Phòng TCHC chủ trì).
- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện cơ chế đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về trường công tác và cán bộ, công chức được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước (Hoàn thành trong quý 2/2011. Phòng TCHC chủ trì).
- Mở lớp bồi dưỡng sư phạm cho giảng viên mới tuyển dụng; hoàn thiện qui trình tuyển dụng, bổ nhiệm CBVC và công bố trên website; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, giảng viên trong nhà trường (Hoàn thành trong quý 3/2010. Phòng TCHC chủ trì).
- Sơ kết việc thực hiện Đề án về công tác tuyển dụng CBVC trên cơ sở kết quả khảo sát ý kiến của CBGV trong trường (Hoàn thành trong quý 1/2011. Phòng TCHC chủ trì).
- Lập đề án nâng cao năng lực giảng dạy, NCKH cho đội ngũ giảng viên, cụ thể hóa kế hoạch đưa GV đi đào tạo nâng cao trình độ, chú trọng đào tạo Tiến sỹ. (Hoàn thành lập đề án trong năm 2010- Phòng TCHC chủ trì).
- Tổ chức bồi dưỡng Cán bộ quản lý về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý giáo dục, quản lý hành chính (Phòng TCHC  chủ trì, thực hiện hàng năm)
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý cho các CB trong diện quy hoạch. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo quy định (Phòng TCHC chủ trì, thực hiện định kỳ hàng năm).
7.3- Phát triển cơ sở vật chất
- Xây dựng sơ đồ công khai, hướng dẫn về tổ chức bộ máy,  hệ thống cơ sở vật chất của trường (hoàn thành trong quý 3/2010. Phòng QTTB chủ trì).
- Xây dựng các dự án hiện đại hoá, bổ sung trang thiết bị thực hành, máy tính và thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy bằng nguồn vốn NSNN và hợp tác, liên kết đào tạo (Hoàn thành trước tháng 10 hàng năm, BQL dự án chủ trì).
- Xây dựng sơ đồ hệ thống phòng học, phòng thực hành và quy định về phối hợp bố trí hệ thống phòng học, phòng thực hành phục vụ giảng dạy và học tập trong trường (Hoàn thành trong quý 4/2010. Phòng QTTB chủ trì. Phòng QLĐT phối hợp).
- Triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường giai đoạn III (cơ sở vật chất trường đại học). (BQL dự án chủ trì theo tiến độ dự án).
 8- Phát huy vai trò của các Đoàn thể quẩn chúng
- Xây dựng kế hoạch và cơ chế hoạt động của các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ của SVHS (Hoàn thành trong quý 1/2011. Đoàn TNCS HCM chủ trì)
- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và chính quyền trong việc tổ chức các phong trào, vận động CBVC, SVHS quan tâm thiết thực tới đổi mới quản lý Nhà trường và nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả NCKH (Hoàn thành trong quý 2/2011, Công đoàn chủ trì).
9. Tổ chức thực hiện:
- Chương trình hành động này được phổ biến tới từng cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh trong trường.
- Các đơn vị trực thuộc Trường, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh trường căn cứ nhiệm vụ được phân công lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban hàng tháng.
- Các Phó Hiệu trưởng phụ trách các đơn vị theo sự phân công trong Ban Giám hiệu có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện Chương trình hành động theo đúng kế hoạch và báo cáo Hiệu trưởng.
- Phòng Tổ chức Hành chính làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chương trình hành động này./.


HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Bùi Phụ Anh

Bài viết trước đó Chi bộ Công tác Sinh viên tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
Bài viết tiếp theo BIỂU TRƯNG (LOGO) VÀ Ý NGHĨA
In
24451 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Chương trình Homestay cho sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

07/06/2023

Ngày 3/6/2023 vừa qua, các lưu sinh viên Lào của Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tham gia chương trình Homestay cho sinh viên Lào đang học...
Trường Đại học Tài chính - Kế toán ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á (AIT) và Đại học Philippine Christian (PCU)

30/05/2023

Trong hai ngày 27/5/2023 và 29/5/2023 vừa qua, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế với hai đối...
Ngày hội việc làm và Kết nối doanh nghiệp 2023

15/05/2023

Nhằm hướng tới mục tiêu tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp với sinh viên và mở ra những có hội làm việc mới cho các bạn sinh viên của Nhà trường...
Hoạt động trải nghiệm thực tế tại Trang trại bò sữa của Công ty sữa Vinamilk tại Quảng Ngãi

14/05/2023

Sáng 13/05, Liên chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh - CLB Sức trẻ quản trị đã tổ chức chuyến tham quan thực tế đầy hào hứng, thích thú tại Trang...
Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm về nghề nghiệp kế toán

08/05/2023

Ngày 06/5/2023 vừa qua, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm về nghề nghiệp Kế toán cho các bạn sinh viên K8, K9 ĐHCQ ở...

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả