Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2011 - 2012

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
                 KHÓA 6/2011 - CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
           
            KHOA TÀI CHÍNH:                                                                                               
MÔN HỌC  LỚP SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Thuế K6B11, B12 45 02/05/2012 - 29/06/2012 05
2. Lý thuyết bảo hiểm K6B11, B12 30 02/05/2012 - 29/06/2012 03 - 04
3. Thẩm định dự án đầu tư K6B11, B12 30 02/05/2012 - 29/06/2012 03 - 04
4. Quản trị tài chính doanh nghiệp K6B11, B12 75 02/05/2012 - 28/09/2012 05
5. Thanh toán quốc tế K6B11, B12 30 20/08/2012 - 26/10/2012 03
            KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ:
1. Toán kinh tế K6B11, B12 45 02/05/2012 - 29/06/2012 05
2. Tin học ứng dụng K6B11, B12 45 20/08/2012 - 23/11/2012 04
            KHOA KẾ TOÁN:
1. Kế toán tài chính K6B11, B12 75 20/08/2012 - 23/11/2012 05 - 06
2. Kế toán quản trị K6B11, B12 60 20/08/2012 - 23/11/2012 04 - 05
3. Hệ thống thông tin kế toán K6B11, B12 45 20/08/2012 - 23/11/2012 03 - 04
 
             THI HỌC KỲ: - Đợt 1: Từ 02/07/2012 đến 13/07/2012
                                       - Đợt 2: Từ 26/11/2012 đến 14/12/2012
 
         

   KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 35 - TRUNG CẤP CHÍNH QUY
           
 
KHOA KẾ TOÁN:
 
MÔN HỌC LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Kế toán ngân sách & TC xã T035A31 3 60 06/02/2012 - 06/04/2012 06 -07
2. Kế toán ngân sách & HĐNVKB T035A31 5 90 06/02/2012 - 06/04/2012 10
1. Kế toán doanh nghiệp SX 2 T035B21, B22 4 90 06/02/2012 - 06/04/2012 10
2. Kế toán doanh nghiệp SX 3 T035B11 -> B14 4 75 06/02/2012 - 06/04/2012 08
3. Phân tích hoạt động kinh doanh T035B1, B2 (06 lớp) 3 45 06/02/2012 - 06/04/2012 05
4. Kiểm toán Cả khóa (07 lớp) 2 30 06/02/2012 - 06/04/2012 03 -04
 
           KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ:
MÔN HỌC LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Hạch toán kế toán trên máy tính T035B1, B2 (06 lớp) 2 45 06/02/2012 - 06/04/2012 05
 
           THI HỌC KỲ: TỪ 09/04/2012 - 20/04/2012.
 
 

     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 36 - TRUNG CẤP CHÍNH QUY
           
                                                                                                                                                                                               
           KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Kinh tế chính trị 2 Cả khoá (2 lớp) 3 45 27/02/2012 - 27/04/2012 05
           BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG:
1. Giáo dục quốc phòng 1 Cả khoá (2 lớp) 2 45 27/02/2012 - 27/04/2012 03
2. Giáo dục thể chất Cả khoá (2 lớp) 2 60 27/02/2012 - 22/06/2012 04
           BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ:
1. Lý thuyết thống kê Cả khoá (2 lớp) 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
2. Kinh tế vi mô Cả khoá (2 lớp) 3 45 09/04/2012 - 22/06/2012 05
           BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ:
1. Luật kinh tế Cả khoá (2 lớp) 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
           KHOA TÀI CHÍNH:
1. Lý thuyết tiền tệ - tín dụng Cả khoá (2 lớp) 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
2. Lý thuyết tài chính Cả khoá (2 lớp) 4 60 09/04/2012 - 22/06/2012 07
           KHOA KẾ TOÁN:
1. Nguyên lý kế toán Cả khoá (2 lớp) 5 75 09/04/2012 - 22/06/2012 08
 
       

      KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 12 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
                                                                                                           
BỘ MÔN KINH TẾ:
MÔN HỌC LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Quản trị sản xuất Cả khóa (10 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
2. Marketing Cả khóa (10 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ:
1. Tiếng Anh chuyên ngành C012T11 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
KHOA TÀI CHÍNH:
1. Phân tích HĐKD ngân hàng C012A41->A44 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
2. Bảo hiểm kinh doanh Cả khóa (02 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
3. Thẩm định dự án đầu tư Cả khóa (01 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
4. Quản lý dự án đầu tư Cả khóa (03 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
5. Lý thuyết bảo hiểm Cả khóa (14 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ:
1. Tin học ứng dụng Cả khóa (17 lớp) 2 45 27/02/2012 - 04/05/2012 04-05
2. Thương mại điện tử Cả khóa (02 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
 
KHOA KẾ TOÁN:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Kế toán tài chính 1 C012T11 3 45 27/02/2012 - 06/04/2012 07-08
2. Kế toán tài chính 2 C012T11 2 30 09/04/2012 - 04/05/2012 07-08
C012A21 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
3. Kế toán tài chính 3 C012B11->B16 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
3. Kế toán tài chính C012Q11 3 45 27/02/2012 - 04/05/2012 04-05
4. Kê toán quản trị C012A21, Q11
C012B21->B24
3 45 27/02/2012 - 04/05/2012 04-05
7. Hệ thống thông tin kế toán C012B1, B2 (10 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
9. Phân tích tài chính DN C012A41->A44 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
10. Phân tích HĐKD C012A21, B11->B16
C012Q11, B21->B24
3 45 27/02/2012 - 04/05/2012 04-05
11. Kiểm toán Cả khóa (16 lớp)
Trừ lớp C012Q11
2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
12. Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Cả khóa (08 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
THI HỌC KỲ: TỪ 07/05/2012 - 26/05/2012
 
        

    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 13 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
             
 KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Toán kinh tế Cả khóa (21 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
 
BỘ MÔN KINH TẾ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Kinh tế vĩ mô C013Q11, Q12 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
2. Thống kê doanh nghiệp C013A21, A22, B11->B17 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
3. Quản trị SX và dịch vụ 1 C013Q11, Q12 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
4. Quản trị SX và dịch vụ 2 C013Q11, Q12 3 45 09/04/2012 - 08/06/2012 05
5. Kinh tế công cộng Cả khóa (04 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
6. Quản trị chiến lược Cả khóa (01 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
 
BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Pháp luật kinh tế Cả khóa (21 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
2. Soạn thảo văn bản Cả khóa (21 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
 
 
 
KHOA TÀI CHÍNH:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Ngân hàng thương mại C013A21, A22 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
2. Quản trị tài chính DN 1 C013A21, A22 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
C013B11->B17 2 30 27/02/2012 - 17/04/2012 04
3. Quản trị tài chính DN 2 C013B11->B17 2 30 18/04/2012 - 08/06/2012 04
4. Tài chính HCSN C013B21->B25 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
5. Tài chính HCSN 2 C013A31 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
6. Quản lý tài chính Nhà nước 1 C013A31 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
7. Quản lý tài chính Nhà nước 2 C013A31 2 45 09/04/2012 - 08/06/2012 05
8. Tài chính doanh nghiệp C013A41->A44, B21->B25 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
9. Thanh toán & TD quốc tế C013A41->A44 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
10. Nghiệp vụ NHTM 1 C013A41->A44 3 45 27/02/2012 - 27/04/2012 05
11. Nghiệp vụ NHTM 2 C013A41->A44 2 30 02/05/2012 - 08/06/2012 05
12. Thị trường chứng khoán Cả khóa (03 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
 
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG:
MÔN HỌC  LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Giáo dục quốc phòng - HP3 Cả khoá (10 lớp) 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
 
THI HỌC KỲ: 11/06/2011 - 29/06/2012
 
 

    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 14 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
                                                                                                           
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
KHOA TÀI CHÍNH:
1. Lý thuyết tiền tệ Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
2. Lý thuyết tài chính Cả khoá (23 lớp) 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
BỘ MÔN KINH TẾ:
1. Quản trị học Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
2. Nguyên lý thống kê Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ:
1. Tiếng Anh - Học phần 2 Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG:
MÔN HỌC  LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Giáo dục thể chất - HP 2 Cả khoá (23 lớp) 1 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
2. Giáo dục quốc phòng - HP1 Cả khoá (12 lớp) 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
 
THI HỌC KỲ: 11/06/2011 - 29/06/2012
 
 
    KT. HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO PHÓ HIỆU TRƯỞNG
     
     
     
Nguyễn Thị Thu Hồng Nguyễn Văn Vinh Phạm Sỹ Hùng
       
  


  

 

 
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2001
  • Tháng hiện tại: 5348
  • Tổng lượt truy cập: 2472254

Các đơn vị liên kết, đối tác