Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2011 - 2012

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
                 KHÓA 6/2011 - CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
           
            KHOA TÀI CHÍNH:                                                                                               
MÔN HỌC  LỚP SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Thuế K6B11, B12 45 02/05/2012 - 29/06/2012 05
2. Lý thuyết bảo hiểm K6B11, B12 30 02/05/2012 - 29/06/2012 03 - 04
3. Thẩm định dự án đầu tư K6B11, B12 30 02/05/2012 - 29/06/2012 03 - 04
4. Quản trị tài chính doanh nghiệp K6B11, B12 75 02/05/2012 - 28/09/2012 05
5. Thanh toán quốc tế K6B11, B12 30 20/08/2012 - 26/10/2012 03
            KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ:
1. Toán kinh tế K6B11, B12 45 02/05/2012 - 29/06/2012 05
2. Tin học ứng dụng K6B11, B12 45 20/08/2012 - 23/11/2012 04
            KHOA KẾ TOÁN:
1. Kế toán tài chính K6B11, B12 75 20/08/2012 - 23/11/2012 05 - 06
2. Kế toán quản trị K6B11, B12 60 20/08/2012 - 23/11/2012 04 - 05
3. Hệ thống thông tin kế toán K6B11, B12 45 20/08/2012 - 23/11/2012 03 - 04
 
             THI HỌC KỲ: - Đợt 1: Từ 02/07/2012 đến 13/07/2012
                                       - Đợt 2: Từ 26/11/2012 đến 14/12/2012
 
         

   KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 35 - TRUNG CẤP CHÍNH QUY
           
 
KHOA KẾ TOÁN:
 
MÔN HỌC LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Kế toán ngân sách & TC xã T035A31 3 60 06/02/2012 - 06/04/2012 06 -07
2. Kế toán ngân sách & HĐNVKB T035A31 5 90 06/02/2012 - 06/04/2012 10
1. Kế toán doanh nghiệp SX 2 T035B21, B22 4 90 06/02/2012 - 06/04/2012 10
2. Kế toán doanh nghiệp SX 3 T035B11 -> B14 4 75 06/02/2012 - 06/04/2012 08
3. Phân tích hoạt động kinh doanh T035B1, B2 (06 lớp) 3 45 06/02/2012 - 06/04/2012 05
4. Kiểm toán Cả khóa (07 lớp) 2 30 06/02/2012 - 06/04/2012 03 -04
 
           KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ:
MÔN HỌC LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Hạch toán kế toán trên máy tính T035B1, B2 (06 lớp) 2 45 06/02/2012 - 06/04/2012 05
 
           THI HỌC KỲ: TỪ 09/04/2012 - 20/04/2012.
 
 

     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 36 - TRUNG CẤP CHÍNH QUY
           
                                                                                                                                                                                               
           KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Kinh tế chính trị 2 Cả khoá (2 lớp) 3 45 27/02/2012 - 27/04/2012 05
           BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG:
1. Giáo dục quốc phòng 1 Cả khoá (2 lớp) 2 45 27/02/2012 - 27/04/2012 03
2. Giáo dục thể chất Cả khoá (2 lớp) 2 60 27/02/2012 - 22/06/2012 04
           BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ:
1. Lý thuyết thống kê Cả khoá (2 lớp) 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
2. Kinh tế vi mô Cả khoá (2 lớp) 3 45 09/04/2012 - 22/06/2012 05
           BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ:
1. Luật kinh tế Cả khoá (2 lớp) 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
           KHOA TÀI CHÍNH:
1. Lý thuyết tiền tệ - tín dụng Cả khoá (2 lớp) 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
2. Lý thuyết tài chính Cả khoá (2 lớp) 4 60 09/04/2012 - 22/06/2012 07
           KHOA KẾ TOÁN:
1. Nguyên lý kế toán Cả khoá (2 lớp) 5 75 09/04/2012 - 22/06/2012 08
 
       

      KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 12 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
                                                                                                           
BỘ MÔN KINH TẾ:
MÔN HỌC LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Quản trị sản xuất Cả khóa (10 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
2. Marketing Cả khóa (10 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ:
1. Tiếng Anh chuyên ngành C012T11 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
KHOA TÀI CHÍNH:
1. Phân tích HĐKD ngân hàng C012A41->A44 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
2. Bảo hiểm kinh doanh Cả khóa (02 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
3. Thẩm định dự án đầu tư Cả khóa (01 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
4. Quản lý dự án đầu tư Cả khóa (03 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
5. Lý thuyết bảo hiểm Cả khóa (14 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ:
1. Tin học ứng dụng Cả khóa (17 lớp) 2 45 27/02/2012 - 04/05/2012 04-05
2. Thương mại điện tử Cả khóa (02 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
 
KHOA KẾ TOÁN:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Kế toán tài chính 1 C012T11 3 45 27/02/2012 - 06/04/2012 07-08
2. Kế toán tài chính 2 C012T11 2 30 09/04/2012 - 04/05/2012 07-08
C012A21 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
3. Kế toán tài chính 3 C012B11->B16 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
3. Kế toán tài chính C012Q11 3 45 27/02/2012 - 04/05/2012 04-05
4. Kê toán quản trị C012A21, Q11
C012B21->B24
3 45 27/02/2012 - 04/05/2012 04-05
7. Hệ thống thông tin kế toán C012B1, B2 (10 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
9. Phân tích tài chính DN C012A41->A44 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
10. Phân tích HĐKD C012A21, B11->B16
C012Q11, B21->B24
3 45 27/02/2012 - 04/05/2012 04-05
11. Kiểm toán Cả khóa (16 lớp)
Trừ lớp C012Q11
2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
12. Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Cả khóa (08 lớp) 2 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
 
THI HỌC KỲ: TỪ 07/05/2012 - 26/05/2012
 
        

    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 13 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
             
 KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Toán kinh tế Cả khóa (21 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
 
BỘ MÔN KINH TẾ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Kinh tế vĩ mô C013Q11, Q12 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
2. Thống kê doanh nghiệp C013A21, A22, B11->B17 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
3. Quản trị SX và dịch vụ 1 C013Q11, Q12 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
4. Quản trị SX và dịch vụ 2 C013Q11, Q12 3 45 09/04/2012 - 08/06/2012 05
5. Kinh tế công cộng Cả khóa (04 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
6. Quản trị chiến lược Cả khóa (01 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
 
BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Pháp luật kinh tế Cả khóa (21 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
2. Soạn thảo văn bản Cả khóa (21 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
 
 
 
KHOA TÀI CHÍNH:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Ngân hàng thương mại C013A21, A22 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
2. Quản trị tài chính DN 1 C013A21, A22 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
C013B11->B17 2 30 27/02/2012 - 17/04/2012 04
3. Quản trị tài chính DN 2 C013B11->B17 2 30 18/04/2012 - 08/06/2012 04
4. Tài chính HCSN C013B21->B25 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
5. Tài chính HCSN 2 C013A31 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
6. Quản lý tài chính Nhà nước 1 C013A31 2 30 27/02/2012 - 06/04/2012 05
7. Quản lý tài chính Nhà nước 2 C013A31 2 45 09/04/2012 - 08/06/2012 05
8. Tài chính doanh nghiệp C013A41->A44, B21->B25 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
9. Thanh toán & TD quốc tế C013A41->A44 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
10. Nghiệp vụ NHTM 1 C013A41->A44 3 45 27/02/2012 - 27/04/2012 05
11. Nghiệp vụ NHTM 2 C013A41->A44 2 30 02/05/2012 - 08/06/2012 05
12. Thị trường chứng khoán Cả khóa (03 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
 
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG:
MÔN HỌC  LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Giáo dục quốc phòng - HP3 Cả khoá (10 lớp) 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
 
THI HỌC KỲ: 11/06/2011 - 29/06/2012
 
 

    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

                 KHÓA 14 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
                                                                                                           
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ:
MÔN HỌC  LỚP SỐ TC SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
KHOA TÀI CHÍNH:
1. Lý thuyết tiền tệ Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
2. Lý thuyết tài chính Cả khoá (23 lớp) 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
BỘ MÔN KINH TẾ:
1. Quản trị học Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
2. Nguyên lý thống kê Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ:
1. Tiếng Anh - Học phần 2 Cả khoá (23 lớp) 2 30 27/02/2012 - 08/06/2012 02
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG:
MÔN HỌC  LỚP SỐ ĐVHT SỐ TIẾT TIẾN ĐỘ SỐ TIẾT/TUẦN
1. Giáo dục thể chất - HP 2 Cả khoá (23 lớp) 1 30 27/02/2012 - 04/05/2012 03
2. Giáo dục quốc phòng - HP1 Cả khoá (12 lớp) 3 45 27/02/2012 - 08/06/2012 03
 
THI HỌC KỲ: 11/06/2011 - 29/06/2012
 
 
    KT. HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO PHÓ HIỆU TRƯỞNG
     
     
     
Nguyễn Thị Thu Hồng Nguyễn Văn Vinh Phạm Sỹ Hùng
       

Những tin cũ hơn

 
 


  

 

 
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 954
  • Tháng hiện tại: 23645
  • Tổng lượt truy cập: 4414516

Các đơn vị liên kết, đối tác